skip to Main Content

Nowa Ustawa o Turystyce – co warto wiedzieć?

AUTOR TEKSTU:

Marcin Chiliński

Wiceprezes zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych.

1 Lipca 2018 weszła w życie tzw. „nowa ustawa o turystyce”. Ustawa został uchwalona 24 listopada 2017 roku. Jako jedna z osób, czynnie biorących udział w pracach komisji sejmowej nad wyżej wymienioną ustawą chcę przekazać Państwu informacje o tym co zmieniło się i jak jesteście Państwo teraz chronieni korzystając z usług naszego biura Chilli Travel.

Zanim przejdziemy do ustawy właściwej chciałem przypomnieć o jednej ze zmian, które również za naszym wstawiennictwem zostały wprowadzone już w poprzednim sezonie. Mam na myśli Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG). Jako zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych negocjowaliśmy ze stroną rządową, i m.in. Polską Izbą Ubezpieczeń wprowadzenie tego funduszu. Każda impreza turystyczna, sprzedawana w naszym biurze jest objęta jego ochroną. TFG zabezpiecza Państwa pieniądze na wypadek niewypłacalności Touroperatora obsługującego Państwa wyjazd.

Odpowiednie, postulowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych zapisy odnośnie konieczności odprowadzania składek na TFG również znalazły się w nowej ustawie.


Materiał reklamowy. Dzięki reklamom możemy pisać!

Wracając do ustawy i szeregu zamian, które ona wprowadza. Najważniejsze prawa klienta, zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302:

 1. Touroperator będzie ponosił pełną odpowiedzialność za należytą realizację całości imprezy turystycznej. Ponadto, zgodnie z wymogami prawa touroperator musi posiadać zabezpieczenie w celu zapewnienia zwrotu Państwa wpłat i, jeżeli transport jest elementem imprezy turystycznej, zapewnienia Państwa powrotu do kraju gdyby touroperator okazał się niewypłacalny.
 2. Przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej podróżni otrzymają wszystkie niezbędne informacje na temat imprezy turystycznej
 3. Podróżni otrzymują awaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego, dzięki którym mogą skontaktować się z organizatorem turystyki lub agentem turystycznym.
 4. Podróżni mogą przenieść imprezę turystyczną na inną osobę powiadamiając o tym w rozsądnym terminie, z zastrzeżeniem ewentualnych dodatkowych kosztów.
 5. Cena imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy wzrosną określone koszty (na przykład koszty paliwa) i zostało to wyraźnie przewidziane w umowie; w żadnym przypadku podwyżka ceny nie może nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny przekracza 8% ceny imprezy turystycznej, podróżny może rozwiązać umowę. Jeżeli organizator turystyki zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny, podróżny ma prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty.
 6. Podróżni mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie i uzyskać pełen zwrot wszelkich wpłat, jeżeli jeden z istotnych elementów imprezy turystycznej, inny niż cena, zmieni się w znaczący sposób. Jeżeli przedsiębiorca odpowiedzialny za imprezę turystyczną odwoła ją przed rozpoczęciem, podróżni mają prawo do zwrotu wpłat oraz, w stosownych przypadkach, do rekompensaty.
 7. W wyjątkowych okolicznościach – na przykład jeżeli w docelowym miejscu podróży występują poważne problemy związane z bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na imprezę turystyczną – podróżni mogą, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie.
 8. Ponadto podróżni mogą w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej rozwiązać umowę za odpowiednią i możliwą do uzasadnienia opłatą.
 9. Jeżeli po rozpoczęciu imprezy turystycznej jej znaczące elementy nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z umową, będą musiały zostać zaproponowane podróżnemu, bez dodatkowych kosztów, odpowiednie alternatywne usługi. W przypadku, gdy usługi nie są świadczone zgodnie z umową, co istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a organizator turystyki nie zdoła usunąć problemu, podróżni mogą rozwiązać umowę bez opłaty za rozwiązanie. – Podróżni są również uprawnieni do otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty za szkodę w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych. – Organizator turystyki musi zapewnić pomoc podróżnemu, który znajdzie się w trudnej sytuacji. Dziennik Ustaw – 31 – Poz. 2361 – W przypadku gdy organizator turystyki stanie się niewypłacalny, wpłaty zostaną zwrócone. Jeżeli organizator turystyki stanie się niewypłacalny po rozpoczęciu imprezy turystycznej i jeżeli impreza turystyczna obejmuje transport, zapewniony jest powrót podróżnych do kraju.

Materiał reklamowy. Dzięki reklamom możemy pisać!

Niektóre z nich wydają się Państwu oczywiste, bo tak naprawdę zawsze się do nich stosowaliśmy, ale jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, nigdy nie były one prawnie uregulowane. Teraz wszystkie są jasno zdefiniowane i zawarte w ustawie.

 

Dodatkowo w nowej ustawie pojawiły się zapisy odnośnie przedawnienia roszczeń z tytułu nienależytego wykonania usługi turystycznej przez touroperatora.

 1. Podróżny, który poniesie szkodę w wyniku niezgodności imprezy turystycznej z zawartą umową, będzie mógł wnosić o odszkodowanie. Roszczenie to będzie objęte trzyletnim okresem przedawnienia, a organizator turystyki ma je wypłacić niezwłocznie.
 2. Odszkodowanie za opóźniony lot, które wypłaci przewoźnik, będzie zaliczane na poczet odszkodowania należnego od organizatora.

W nowej ustawie uregulowana została też tzw. akwizycja imprez turystycznych. To proceder polegający na sprzedaży imprez turystycznych poza lokalem przedsiębiorstwa (ale nie w Internecie). Miał on miejsce niestety dość często i polegał na zapraszaniu nieświadomych klientów na prezentacje np. sprzętu medycznego, po czym okazywało się, że międzyczasie klienci nabywali imprezy turystyczne. Teraz ustawa mówi jasno:
Konsument, który zawarł umowę o udział w imprezie turystycznej poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, może w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia odstąpić od niej bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, chyba że negocjacje ustne, na podstawie których została zawarta umowa, były prowadzone w oparciu o wcześniejsze zamówienie złożone przez konsumenta.

Na mocy tego artykułu akwizycja turystyczna wiąże się z możliwością wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni przez klienta bez podania przyczyny.

Zapisu tego nie stosuje się do imprez nabywanych przez Internet oraz gdy zakup poprzedzony był negocjacjami i zamówieniem klienta.

 

To w skrócie najważniejsze zapisy zawarte w nowej ustawie. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek dodatkowe pytania, chętnie odpowiem na nie.

Proszę o kontakt mailowy: m.chilinski@chilli-travel.pl
Porszę o podanie w tytule dopisku USTAWA

Z racji tego, że jak wcześniej wspomniałem aktywnie uczestniczyłem w pracach nad nową ustawą otrzymuję teraz dość dużo zapytań na ten temat. Proszę o chwilę cierpliwości na wszystkie maile odpowiem możliwie najszybciej.

Przed wyjazdem koniecznie zapoznaj się z informacjami na temat konkretnego kierunku podróży zamieszczonych na stronach MSZ w przewodniku:
Polak za Granicą.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają
jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

Opis hotelu ma charakter orientacyjny. Szczegółowy opis hotelu załączony będzie do finalnej oferty oraz dokumentów rezerwacyjnych.

Materiał reklamowy. Dzięki reklamom możemy pisać!

Back To Top